Nhà thờ họ Nguyễn Cảnh
Nhà thờ họ Nguyễn Cảnh
Nhà thờ họ Nguyễn Cảnh

Tham quan chế độ CAMERA

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: nhathohonguyencanh@mynghean.vn

Địa chỉ: Xã Xuân Hòa, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Nhà thờ họ Nguyễn Cảnh

Trải qua hơn 600 năm tồn tại và phát triển, dòng họ Nguyễn Cảnh với 25 đời, 100 chi họ, trên 100.000 nhân khẩu, cư trú phần lớn ở các huyện Thanh Chương, Đô Lương, Nam Đàn, Nghi Lộc, Yên Thành, Quỳnh Lưu và nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh, gắn với nhiều di sản văn hóa liên quan như: nhà thờ họ, đền, đình làng, miếu, phủ - nơi thờ các vị thần là những nhân vật lịch sử của dòng họ. Khởi dựng cơ nghiệp ở vùng đất Nghệ An, họ Nguyễn Cảnh đã khẳng định được vị trí và tầm ảnh hưởng của một dòng họ có truyền thống trung quân ái quốc gắn với sự kiện suy tôn Trần Quý Khoáng cháu của Trần Nghệ Tông lên làm vua năm 1409 và tiếp tục cuộc khởi nghĩa chống quân Minh của hai cha con Nguyễn Cảnh Chân và Nguyễn Cảnh Dị dưới ngọn cờ khởi nghĩa của Trần Quý Khoáng.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Nhà thờ họ Nguyễn Cảnh

Trải qua hơn 600 năm tồn tại và phát triển, dòng họ Nguyễn Cảnh với 25 đời, 100 chi họ, trên 100.000 nhân khẩu, cư trú phần lớn ở các huyện Thanh Chương, Đô Lương, Nam Đàn, Nghi Lộc, Yên Thành, Quỳnh Lưu và nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh, gắn với nhiều di sản văn hóa liên quan như: nhà thờ họ, đền, đình làng, miếu, phủ - nơi thờ các vị thần là những nhân vật lịch sử của dòng họ. Khởi dựng cơ nghiệp ở vùng đất Nghệ An, họ Nguyễn Cảnh đã khẳng định được vị trí và tầm ảnh hưởng của một dòng họ có truyền thống trung quân ái quốc gắn với sự kiện suy tôn Trần Quý Khoáng cháu của Trần Nghệ Tông lên làm vua năm 1409 và tiếp tục cuộc khởi nghĩa chống quân Minh của hai cha con Nguyễn Cảnh Chân và Nguyễn Cảnh Dị dưới ngọn cờ khởi nghĩa của Trần Quý Khoáng.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí