Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Nhà thờ họ Từ

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 17:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Đình Đông Viên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà Hàng Liệu Luyến

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Giếng Cốc

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
Ngày 2
 • Đền Đông Dương

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà nghỉ Đại Thắng

  Mở cửa: 14:00
  Đóng cửa: 06:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa