Toilet công cộng khu di tích Mộ bà Hoàng Thị Loan

Khu di tích Mộ bà Hoàng Thị Loan, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Số điện thoại:

Toilet công cộng khu di tích Hoàng Trù

Khu di tích Hoàng Trù, xã Hoàng Trù, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Số điện thoại:

Toilet công cộng khu di tích Kim Liêm

Khu di tích Kim Liêm, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: